La grue Blanche

Tai Chi, Qi Gong, Yoga, Méditation

Jour : 8 juin 2023